Följ Kompetensföretagen

Studie visar: fungerande intensivvård kräver hyrpersonal

Blogginlägg   •   Sep 03, 2015 11:13 CEST

Under och efter sommaren har landsting efter landsting larmat om brist på sjuksköterskor och de höga kostnader det medför att tillsätta vakanser. Skulden läggs ofta, helt ologiskt, på bemanningsbranschen som snarare är den lösning som krävs för att klara målen om vård och patientsäkerhet. En studie från Luleå tekniska universitet visar att inhyrd personal av många skäl är nödvändig för landets vårdverksamheter.

Studien, unik i sitt slag, är utförd av Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad, och Anna Berg Jansson, forskare inom arbetsvetenskap. I djupintervjuer med fem inhyrda och fem ordinarie sjuksköterskor inom intensivården har man konstaterat att de två grupperna ser varandra som en förutsättning för att intensivvården ska fungera.

Kompletterar varandra
I studien framkommer att den inhyrda personalen bidrar med viktig kunskap och erfarenhet från andra avdelningar och sjukhus, och de är dessutom en förutsättning för att den ordinarie personalen själva ska kunna delta i utbildningar. Den ordinarie personalen i sin tur överför kunskap om utrustning och rutiner på just den arbetsplatsen.

Olika önskemål
Liksom inom andra yrkesgrupper finns det bland sjuksköterskorna olika önskemål rörande vilken typ av förutsättningar och därmed arbetsgivare som passar bäst. Hyrpersonalen anger till exempel flexibiliteten och det roliga i att jobba på olika arbetsplatser. De som jobbar som ordinarie personal vill tvärtom befinna sig på samma arbetsplats.

Fortsatta studier
Engström och Berg Jansson, som står bakom studien, ser ett behov av fördjupning på området. De resultat som framkommit rörande hyrsköterskornas trivsel på jobbet går i linje med vad som går att utläsa av både den senaste medarbetarundersökningen bland de anställda på bemanningsföretag, som den nya, som presenteras under hösten.

Läs även en intervju med mig om vårdbemanning på Gefle Dagblads webbplats.

Edit: SVT rapporterar om studien.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bifogade filer

PDF-dokument