Följ Kompetensföretagen

Bemanningsföretagen är snabbspåret till jobb

Blogginlägg   •   Okt 22, 2015 13:34 CEST

Bemanningsbranschen har stor erfarenhet av och bevisad förmåga för att fungera som vägen in på arbetsmarknaden för dem som står utanför. Den kompetensen vill branschen ställa till förfogande när behovet av arbetsmarknadsintegration nu växer med det ökade flyktingmottagandet – men det förutsätter reformtänkande.

I länder som Tyskland och Sverige, med en åldrande befolkning och låga födslotal, behövs tillskott till arbetskraften. Den kompetens som finns bland flyktingarna måste alltså rätt tas om hand. Experter i bemanningsbranschen världen över kommer sannolikt att medverka till gynnsamma lösningar för integration på arbetsmarknaden, och den svenska bemanningsbranschen vill och har förmågan för detsamma. På vägen krävs dock samarbete med lagstiftande och andra reglerande instanser.

Den svenska regeringen har skapat det så kallade snabbspåret för nyanlända som Arbetsförmedlingen fått ansvar att förvalta. Innebörden av snabbspåret är möjligheten att äska ”bidrag till kollektivavtalsslutande organisationer för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Bidrag enligt detta bemyndigande får uppgå till högst 5 miljoner kronor.”

Bemanningsföretaget går alltid i god för kompetensen
Bland de områden som ingår i snabbspåret finns tidig bedömning av nyanländas erfarenhet, kompetens och motivation. Yrkes- och utbildningsvägledning. Kompletterande utbildning vid behov. Handledare på arbetsplatserna. Dessa hör till bemanningsbranschens kärnkompetens. Om man sen ser till själva infrastrukturen för vägen till jobb inom snabbspåret använder bemanningsbranschen redan sådana verktyg, och är inte heller begränsad till enstaka möjliga arbetsgivare. Bemanningsbranschen spänner över hela arbetsmarknaden och alla yrkesgrupper. I och med centrala kollektivavtal med LO:s samtliga 14 fackförbund, Unionen, Akademikerförbunden som är en sammanslutning av 13 fackförbund, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har branschen en unik styrka.

Se även: Fler nyanlända i sysselsättning - är det möjligt med den svenska modellen? 

Hindrande faktorer
Idag anställer bemanningsbranschen nästan dubbelt så många utlandsfödda som övriga arbetsmarknaden totalt. Med underlättande reformer kan den siffran förstärkas. För att nämna ett par områden för förnyelse så bygger Bemanningsavtalet med förbunden inom LO på heltid som norm, medan de nyanlända har krav på viktigt deltagande i svenskundervisning. Dessa måste gå att jämka ihop. I dagens system är det bara den första arbetsgivaren som får anställningssubvention. Detta hämmar flödet till kund och stoppar upp den rörlighet där bemanningsbranschen skulle kunna funka som en sluss för in på arbetsmarknaden för ett stort antal människor. Subventionen borde kunna följa med individen på samma sätt som skolpengen gör.

Visst ska till exempel arabisktalande få information om den bransch som är mest framgångsrik i jobbskapande, men bemanningsbranschens kapacitet bör inte tappas bort på grund av hindrande faktorer. 

Bifogade filer

PDF-dokument